พระพุทธศาสนา

posted on 14 Dec 2007 22:42 by bannpeeploy

_______________________________________________________________________
 

   วิทยุเสียงแห่งธรรมบ้านพี่พลอย  

.

                 ห้องพระบ้านพี่พลอย สวดมนต์ออนไลน์

                 บทสวดมหาสมัยสูตร 
        .
.
               พุทธประวัติ ตอนที่ 1 กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ

                พุทธประวัติ ตอนที่ 2 การอภิเสกสมรสเจ้าชายสิทธัตถะ-เจ้าหญิงยโสธรา

                พุทธประวัติ ตอนที่ 3 เจ้าชายสิทธัตถะพบเทวทูตทั้ง 4 ตัดสินใจออกผนวช

                พุทธประวัติ ตอนที่ 4 บำเพ็ญเพียร แสวงหาความหลุดพ้น

                พุทธประวัติ ตอนที่ 5 ค้นพบทางสายกลาง ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

                พุทธประวัติ ตอนที่ 6 เผยแพร่ธรรม โปรดปัจวัญคีย์ทั้ง 5

                พุทธประวัติ ตอนที่ 7 โปรดพระประยูรญาติ

                พุทธประวัติ ตอนที่ 8 ภิกษุณีองค์แรกพระนางปชาบดีโคตมี

                พุทธประวัติ ตอนที่ 9 การเผยแพร่พระธรรมใน 45 พรรษา

                พุทธประวัติ ตอนที่ 10 การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

.

                นิทานชาดก 10 พระชาติ ก่อนตรัสรู้

                พระชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ตอนที่2

                พระชาติที่ 2 พระมหาชนก

                พระชาติที่ 3 พระสุวรรณสาม

                พระชาติที่ 4 พระเนมิราช

                พระชาติที่ 5 พระมโหสถ

                พระชาติที่ 6 พระภูริทัต ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 6 พระภูริทัต ตอนที่ 2

                พระชาติที่ 7 พระจันทกุมาร

                พระชาติที่ 8 พระพรหมนารถ

                พระชาติที่ 9 พระวิฑูตบัณฑิต ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 9 พระวิฑูตบัณฑิต ตอนที่ 2

                พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 2

                พระชาติที่ 10 พระเวสสันดร ตอนที่ 3 (จบพระทศชาติบริบูรณ์)

                ฟังเทศน์ - บรรยายธรรม 

                 อยู่เพื่ออะไร ตอนที่ 1  /หลวงพ่อชา

                 อยู่เพื่ออะไร ตอนที่ 2  /หลวงพ่อชา

                 เข็มชีวิต ตอนที่ 1  /คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง

                 เข็มชีวิต ตอนที่ 2  /คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง

.

                วิทยุเสียงกฎแห่งกรรมบ้านพี่พลอย

       กฎแห่งกรรม ชุดรวมเรื่อง  "ไปทัวร์นรก"

       ตายแล้วไปไหน (1) โดยพันเอกเสนาะ จินตรัตน์

       ตายแล้วไปไหน (2) โดยพันเอกเสนาะ จินตรัตน์

       ตกตึกตายแล้วฟื้น ท่องนรกพบยมทูต โดยคุณพัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์

       ระลึกชาติ  โดยท่านเจ้าคุณพระเทพสุทธาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (1)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (2)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (3)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน